Litteraturhänvisning

Några förslag på inspirerande forskning för den som vill veta mer om hur positvit vi påverkas av djur, natur och trädgård. Mycket mer finns såklart och kommer att läggas upp efter hand här. Jag fokuserar främst på svensk forskning men oändligt mycket finns av främst amerikansk forskning kring hälsoeffekter av djur, natur och trädgård.

 

 

Hur kan rehabiliteringsträdgården

hjälpa patienter med

utmattningssyndrom?

Författare:

Clara Ossiansson,

Examensarbete, termin 10, Ht-04

Läkarutbildningen, Lunds Universitet

Handledare:

Margareta Söderström, docent, lektor, distriktsläkare

Enheten för Allmänmedicin, Institutionen för Medicin,

Lunds Universitetssjukhus och Avdelningen för

Allmänmedicin, Köpenhamns Universitet, Danmark

 

Djurens betydelse för

människornas hälsa

Författare:

Margareta Håkanson

Förord

I den här skriften är fokus lagd på vilken betydelse våra husdjur har för

människors hälsa ur ett hälsofrämjande och hälsobevarande perspektiv.

Riskerna för allergier, sjukdomar eller skador har inte behandlats.

Uppdraget har varit att undersöka hälsofrämjande och hälsobevarande

effekter. Det viktiga området som handlar om negativa effekter av

samvaron med husdjur behöver belysas systematiskt. Det får göras i ett

annat sammanhang.

Djurens betydelse för människornas hälsa har fått ökad uppmärksamhet

under senare år. Ny svensk forskning visar att barn som

under sina första år har haft kontakt med hund och katt, minskar risken

för att utveckla astma och allergi. Sambandet är tydligare för hund

än för katt.

En forskningsöversikt om djur i vården inriktad på betydelsen av

djur i vården av äldre, skrevs redan 2002. Då var forskningen mindre

omfattande än den är idag. Andra forskningsöversikter har

beskrivit naturens betydelse för hälsa, rekreation och psykisk hälsa samt

betydelsen av en hälsofrämjande aktiv livsstil för äldre (se litteraturlistan

på sid 15). Den sammantagna bilden är att det inte råder tvivel

om att naturen som helhet, trädgård och djur starkt bidrar till hälsa

och livskvalitet hos gemene man.

Denna skrift är en sammanfattning av forskningsrapporten ”Husdjur

och folkhälsa. En forskningsöversikt om betydelsen av sällskapsdjuren

och lantbrukets djur för människors hälsa”, som skrevs på uppdrag

av Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen av Margareta

Håkanson, Carina Palmgren Karlsson, Marie Sallander, samtliga

forskare vid SLU samt Göran Henriksson, forskare vid regionens

folkhälsokansli. Skriften har framställts inom projektet Djur och

människors hälsa, ett FoU-program vid SLU, finansierat av Agroväst

under åren 2006-2009.

Med husdjur menas i det här sammanhanget både sällskapsdjur och

lantbrukets djur.

Margareta Håkanson, SLU Skara 2009

 

Djur i vården

Om hur sällskapsdjur kan påverka äldres hälsa och livskvalitet,

egenvård och oberoende, avlasta och förbättra vård och

omsorg, sänka vårdkostnader och förbättra vårdpersonalens

arbetsmiljö.

Författare: Ingemar Norling

Sektionen för vårdforskning vid Sahlgrenska

universitetssjukhuset

 

Flickan och hästen

bilder från ett hem för särskild tillsyn

Författare:

Sven Forsling psykolog och författre

SIS- Statens institutiones styrelse

Beställes gemnom Statens institutionsstyrelse SiS

Rapport nr 2/01

ISSN 1403-1558

 

Alnarpsmetoden

att ta hjälp av naturen vid stress och utmattning

Författre:

Patrik Grahn Åsa Ottosson

BOKFÖRLAGET BONNIER EXISTENS

TRÄDGÅRDSTERAPI

 

 

Copyright © All Rights Reserved