Vaktlarna

Några av våra vaktlar.

 

Stora bilden och bilden ovan: Några av våra vaktlar.

Våra Vaktlar

Vi köpte våra första vaktlar 2012 och klarade oss på egen föryngring några år. Det är svårt att få Vaktlarna att ruva så vi kläckte i maskin med gott resultat. Problemet var att få kycklingarna att överleva och tillslut tröttande jag på att föryngra och de sista dog ut för oss våren 2016.

Ovan: Vår logga ritad av Elin Andersson, Bäckefors.

Vaktlar

Vakteln är vår enda flyttande hönsfågel. Den flyttar ända ned till Sahelområdet söder om Sahara. Varje år spelar tusentals vaktlar i Sverige. Men det är inte så ofta man ser häckande par. Det händer att lantbrukare upptäcker bon då fåglarna skräms upp vid skörden. Antalet vaktlar i Sverige varierar mycket mellan åren, men sett över längre tid har antalet ökat.

Vakteln behöver orörda fält i två månader

Vakteln återvänder sent från sina vinterkvarter och är en av de jordbruksfåglar som påbörjar häckningen allra sist. De flesta häckningar sker i juli även om häckningar också äger rum i juni och augusti. Vaktelns bo är en liten grop direkt på marken, ofta i klövervallar eller sädesfält. Hela häckningscykeln fram till flygfärdiga ungar tar drygt 50 dagar. Honan trycker mycket hårt i boet under ruvningen. Det gör att många vaktlar dör under skörd.

Vaktelns stora kullar kräver mycket mat

Under de första 4–5 veckorna äter vaktelns ungar till största delen insekter och andra småkryp. Det går åt en hel del mat för att mätta de stora kullarna som vanligtvis innehåller 6–12 ungar, ibland fler ändå. Därför är vakteln beroende av god tillgång på föda då ungarna är små. När ungarna blir äldre ökar andelen ogräsfrön i födan.

Hot mot vakteln

Vakteln hotas av jordbruksmetoder som minskar tillgången på lämpliga

boplatser och födotillgång genom

täta körningar på vallar

tidig skörd på spannmålsfält

att bekämpningsmedel dödar insekter som är många fågelungars föda

minskad areal extensivt skött mark och träda i öppna lägen på slättbygderna.

Du kan hjälpa vakteln

Liksom rapphönan gynnas vakteln av minskad användning av bekämpningsmedel och att det finns extensivt skötta gräsmarker i landskapet. Men alla åtgärder som ökar mängden insekter är bra för vakteln.

Boplatser

 

• Kör inte på vallar med spelande vaktlar under en period på två månader efter första skörden.

• Öka andelen vårsådda grödor som är lättare för vaktlarna att röra sig i. De skördas ofta lite senare vilket även minskar risken att bon körs sönder vid skörden.

• Lägg något fält som långliggande träda eller gröngödslingsträda. Putsningen bör ske sent på året, gärna i september.

Föda

 

• Anlägg sprutfria kantzoner eller sköt en del fält sprutfritt.

• Använd specifika bekämpningsmedel mot bladlöss.

• Odla en insektspollinerad gröda.

• Ha med trädor i växtföljden. Det ökar mängden örtogräs, vilket leder till en större mängd insekter.

Hur går det för vakteln?

Vakteln finns inte spridd i hela landet utan förekommer mer fläckvis. Därför passar inte den vanliga inventeringsmetoden för den. Men från den allmänna rapporteringsfrekvensen och en allmän bedömning har man kommit fram till att vakteln har ökat.

 

Källa: www.jordbruksverket.se

Ägg från våra vaktlar.

Vaktelägg

Små goda näringsrika ägg.

Copyright © All Rights Reserved